Recruitment

Bosin electronics will provide very well development. Any interesting, please send your resume via Zhitong recruitment system. Contact:No.19,Banshan Road Yuanjiangyuan, Changping Town,Dongguan,China.

TEL:0086-769- 3330 1947,Fax:0086-769-82328596,Email:robin@bosinrenda.com